DANIŞMANLIK

Mobirise

Yangın Risk Analizi;
Kurum, kuruluş ve işletmelerin yangın güvenliği konusunda mevcut durumlarının saptanması amacıyla, bina sınıfı ve kullanım amaçları dikkate alınarak yapılan sistematik ve kapsamlı bir değerlendirme çalışmasıdır.

Bu çalışmada; aşağıda sıralanan konular değerlendirilir.
Değerlendirilen bina ve tesisin yangın güvenliği konusundaki yapısal yeterliliği,
Yangın önleme tedbirlerinin yeterliliği
Yangınla mücadele sistem, araç ve gereçlerinin yeterliliği,
Yangının yayılmasını önleyici tedbirleri yeterliği,
Acil durum organizasyonu ve planlamasının yeterliliği,
Can ve mal güvenliğinin yeterliliği
Personelin yangın güvenliği konusundaki bilgi ve becerileri
Yangın tehlikesinin yeri, cinsi, özellikleri
Meydana gelme olasılığı ve şiddeti
Risk altındaki kişilerin miktarı
Risk altındaki mal miktarı
Riskin gerçekleşmesi durumunda yaratacağı kayıplar
Riskin kabul edilebilir seviyeye çekilmesi için alınması geren önlemler
Yangın yükü ve yangın büyüklüğü
Yangın sınıfı
Yangınla mücadele kullanılacak araç ve malzemeler belirlenir.
Bu çalışma kurum, kuruluş ve işletmelere risklerini tanıma ve riski yönetme olanağı sağlar.
Yangın risk analizi yapılmadan, yangın güvenliği konusunda atılacak her adım, düşmanı görmeden rast gele ateş etmektir.
Acaba ve kuşkularla yaşamak istemiyorsanız, yangın güvenliği ilgili atacağınız ilk adım yangın risk analizi yapmak olmalıdır.

İşletme Belgesi ve Ruhsat Danışmanlığı Hizmetleri
İşletme belgesi ve ruhsat almak isteyen firmaların işlemlerini en kısa sürede bitirmeleri için gerekli danışmanlık hizmetlerini en etkin ve hızlı şekilde vermekteyiz.
İşletme Belgesi, Çalışma Bakanlığı tarafından verilen, çalışan sayısına bakılmaksızın tüm kimyevi madde üreten ya da depolayan işyerlerinin, inşaat işleri ve maden ve taş ocakları ile sanayiden sayılan 10 kişi ve üzerinde personel çalıştıran işyerleri için alınması zorunlu bir belgedir. Bu belge alınması öncesinde işyerleri kapsamlı bir denetime tabi tutulur ve ‘iş sağlığı ve güvenliği’ yönünden eksiklikleri belirlenerek bu eksiklerin giderilmesi istenir.

İşletme belgesi için gerekli belgeler:
(İşyerlerinin durumuna göre değişiklik arz edebilir)

- Çalışanların iş güvenliği eğitim belgeleri
- Çalışanların sağlık raporları
- Kurma izin projesi(makine yerleşim planı)
- İşyerinin risk değerlendirme raporu
- Yangın tatbikat raporları
- Acil durum planları
- İş güvenliği kurul defteri (50 ve üzeri personeli olan sanayi işyerleri)
- Basınçlı kaplar,kaldırma araçları ve elektrik topraklama test raporları
- Gürültü ölçüm raporu(gürültülü işlerde)
- Ruhsat ,yetkili belediyeler tarafından verilen,işletmenin yangın,çevre ve imar durumu gibi yönlerden değerlendirildiği bir belgedir.Ruhsat almak için müracaat eden firmaların ‘işletme belgesi’ sahibi olması gereklidir.

Ruhsat için gerekli belgeler;
- Başvuru formu,
- Sağlık koruma bandının işaretlendiği vaziyet planı örneği,
- Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu,
- Sorumlu müdür sözleşmesi,
- Emisyon izni veya analiz raporu,
- Deşarj izni veya analiz raporu,
- Kurul tarafından hazırlanacak açılma raporu.

Ayrıca, 16/12/2003 tarihli ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ekindeki listede yer alan işletmelerle, birinci sınıf gayrisıhhî müessese grubunda yer alan işletmelerin aynı olması durumunda, yetkili idareler ruhsat verirken Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) dosyasında yer alan belgelere göre işlem yapar.

>> Ürün ve Hizmetlerimiz'e geri dön <<

© Tüm hakları Çillioğlu Yangın Söndürme ve Güvenlik Sistemleri'ne aittir. 2018
www.panorama-tanitim.com

Site was made with Mobirise